Zending

Elke maand een nieuwe gedachte

‘‘Ik ben van mening dat we nooit te ernstig kunnen zijn in een zaak, waar Christus zó
ernstig mee bezig was, dat Hij Zijn leven ervoor aflegde’.

James Gilmour

Over de commissie

De Plaatselijke Zendings Commissie, kortweg PZC, is opgericht om drie redenen. Ten eerste om binnen onze gemeente de bezinning op de zendingsopdracht van de kerk te bevorderen. Ten tweede om het meeleven met, en de voorlichting ten behoeve van, het zendingswerk van de Gereformeerde Gemeenten zo veel mogelijk te stimuleren. En ten laatste houdt deze commissie zich bezig met het inzamelen/verwerven van geldelijke middelen ten behoeve van het zendingswerk. Dit alles doen we binnen een raam van de door de kerkenraad gegeven richtlijnen.

Dit eerder genoemde zendingswerk van de Gereformeerde Gemeenten wordt vaak afgekort met ZGG, zie ook de website www.zgg.nl.

De PZC geeft invulling aan haar taak met de volgende activiteiten:

Verspreiding van het tweemaandelijkse zendingsblad Paulus

In maart en september verkoop van bolussen.

Gemiddeld eens in de 2 jaar een kinderzendingsmiddag. Daarna pannenkoeken eten voor de kinderen en voor de volwassenen een maaltijd. Dan ’s avonds een zendingsavond met, zo mogelijk, één van de zendingswerkers.

Zo mogelijk 2 keer per jaar een zendingsavond met een zendingswerker.

Verkoop postzegels

Vraagt u er a.u.b. om bij de commissieleden (zie onder) of op de vergadering van vrouwenvereniging, normaal gesproken is er altijd voorraad! We leveren ook geboortezegels. Ook afwijkende waarden (wereldzegels), bijvoorbeeld voor pakketten naar Oost Europa voor Friedensstimme kunnen geleverd worden. Daar kan wel een paar dagen levertijd op zitten.

Activiteiten rond en op de jaarlijkse verkoping van de vrouwenvereniging en PZC, meestal in oktober.

Zendingsnieuws actueel houden op de prikborden in de hal van de kerk en ’t Visnet.

Verkoop van fotokaarten. Er komen regelmatig nieuwe kaarten.

Een eindejaarsactie in december: het versturen een persoonlijke Kerstgroet met het verzoek om een eindejaarsgift voor het zo noodzakelijke werk van de zending.

Sinds december 2014 hebben we bij ’t Visnet een gele container voor frituurveten –olie geplaatst. Graag daarin uw oude frituurvet of –olie (in (originele) plastic verpakking). Rond vereniging- en zangactiviteiten en catechisaties is het hek open.

Uw (nog werkende) telefoon met oplader kunt u inleveren bij één van de commissieleden. Wij zorgen voor inleveren via het zendingsbureau. Ook deze telefoons leveren geld op voor de zending. Dus zien we ze graag tegemoet.

Tenminste 2 maal per jaar vergaderen we als PZC bij één van de PZC-leden thuis om ons te bezinnen hoe we de zendingsopdracht kunnen invullen.

We bezoeken, al dan niet bij toerbeurt, de jaarlijkse zendingsdag, de halfjaarlijkse vergaderingen van de Rayon Zendingscommissie (het rayon valt samen met de classis Ridderkerk) en de tweejaarlijkse PZC-dag.

Contactpersoon:

J. Verhaar

Copyright © 2019 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer