Maatregelen Coronavirus

Op deze pagina vindt u de berichtgeving vanuit de kerkenraad.

Heeft u hulp nodig óf wilt u hulp aanbieden in verband met de maatregelen rond het Corona-virus? Kijkt u dan op de pagina van de Onderlinge Hulpgroep.

Heeft u andere vragen rondom de maatregelen, dan kunt u altijd contact opnemen met diaken J.M. Cranendonk (kerkmeester, 0180-410112), ouderling J. Voorwinden (voorzitter, 0180-417801) of ouderling J.W. Voorwinden (scriba, 0180-462386).

Het nieuwe protocol kunt u hier vinden (update: 20-juli).

Ridderkerk-Slikkerveer, 15 juli 2020

Beste gemeenteleden, 

Hierbij ontvangt u informatie over twee punten, waarover de kerkenraad onlangs een beslissing heeft genomen. Het betreft het zingen in de kerk en het optimaliseren van de indeling per kerkdienst. Deze maatregelen gelden vanaf komende zondag tot eind augustus. Eind augustus hopen we opnieuw te bezien welke mogelijkheden er dan zijn. Alles D.V. 

Zingen tijdens de dienst 

In onze laatste nieuwsbrief hebben we aangegeven dat er nog veel onduidelijkheid bestond over het al dan niet zingen in de kerk. In de achterliggende periode heeft de kerkenraad regelmatig nagedacht over de vraag of het zingen in de kerk op de een of andere wijze mogelijk is. Vanuit de gemeente ontvingen we ook vragen om het zingen weer mogelijk te maken. Andere gemeenteleden gaven aan juist geen voorstander te zijn van het zingen tijdens de kerkdiensten. Bij onze afwegingen hebben we steeds ook de adviezen van de gezamenlijke deputaatschappen en instanties als het RIVM mee laten wegen. Ook op dit moment is het nog steeds niet echt duidelijk of het zingen tijdens de kerkdiensten bijdraagt aan de verspreiding van het coronavirus. Als kerkenraad hebben we ons diepgaand bezonnen op dit thema. Alles afwegend hebben we besloten om het mogelijk te maken dat er een zanggroepje van 3 gemeenteleden wordt geformeerd, dat vanuit de zijzaal van de kerk de psalmen zal zingen. Daarbij zal de schuifwand grotendeels gesloten zijn. De zang zal door middel van een microfoon worden versterkt in de kerkzaal en ook via de livestream en de kerktelefoon ten gehore worden gebracht. De coördinatie hiervan ligt bij diaken F.P. de Bel. Het meezingen in de kerkzaal achten we momenteel nog steeds niet gewenst. Op deze wijze kunnen ook gemeenteleden, die gelet op hun gezondheid bezwaar hebben tegen het zingen in de kerk, toch de kerkdiensten bijwonen. 

70-jarigen 

Naar aanleiding van vragen of de leeftijdsgrens van 70 jaar nog steeds geldt, merken wij op dat in het protocol van 10 juni 2020, dat u op onze website aantreft, het volgende is geschreven: 

• Als u tot een risicogroep behoort, een kwetsbare gezondheid heeft en/of (een huisgenoot) ziekteverschijnselen heeft, blijft u thuis. Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM. 

• Bent u 70 jaar of ouder? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven. 

Daarmee bedoelen we aan te geven dat gemeenteleden vanaf 70 jaar zelf een afweging moeten maken of het verstandig is, gelet op de omstandigheden, om naar de kerk te gaan. Als zij dat verantwoord achten, zijn zij hartelijk welkom. 

Indeling kerkdiensten 

In het kerknieuws van juli 2020 hebt u kunnen lezen welke indeling de kerkenraad hanteert voor het bezoeken van de kerkdiensten in de periode juli – augustus 2020. Deze indeling kan ertoe leiden dat niet het maximumaantal van 100 gemeenteleden gehaald wordt, dat de kerkdiensten mag bezoeken. Om de indeling te optimaliseren, hebben we de procedure met 

enkele punten uitgebreid. De in het kerknieuws vermelde indeling blijft het uitgangspunt. In het begin van de week voorafgaand aan de zondag ontvangen de gemeenteleden die aan de beurt zijn om een kerkdienst te bezoeken, een email. Deze email wordt verstuurd vanaf het mailadres kerkdienstggslikkerveer@gmail.com In deze email wordt u gevraagd of u, als u aan de beurt bent volgens de indeling die in het Kerknieuws staat, ook daadwerkelijk hoopt te komen en zo ja, met hoeveel personen. Ook als u niet in de gelegenheid bent om te komen, bijvoorbeeld vanwege de vakantie, wordt u gevraagd te reageren. Daarbij stellen wij het op prijs wanneer u spoedig een reactie stuurt. Wanneer u onverhoopt toch geen reactie stuurt of niet beschikt over een emailadres, wordt u gebeld. Het belteam bestaat momenteel uit mevr. W. Veldhoen, dhr. M. Veldhoen en fam. S. de Visser. De kerkenraad is hen erkentelijk dat zij dit werk op zich willen nemen. Mocht in de week voorafgaand aan de zondagse kerkdiensten blijken dat er minder dan 100 personen van plan zijn om een kerkdienst bij te wonen, dan zal het belteam andere gemeenteleden, die niet aan beurt waren, uitnodigen om de desbetreffende kerkdienst bij te wonen. Op deze manier streven we ernaar dat zoveel mogelijk gemeenteleden een kerkdienst kunnen bijwonen. 

Gemeente, 

De gevolgen van het coronavirus zijn nog steeds ingrijpend. We zijn dankbaar dat het aantal gemeenteleden dat per 1 juli jl. de kerkdiensten mag bezoeken, is verhoogd. Het Woord van de Heere mag elke zondag klinken. Daarvoor past het ons de Heere eerbiedig te danken. Tegelijkertijd dringt de vraag wat de Heere ons in dit alles te zeggen heeft. In de achterliggende periode is daar ook in een kerkdienst door ds. G.W.S. Mulder bij stil gestaan. De Heere geve ons daartoe een plaats aan Zijn voeten en Hij zegene ook de preken, die gehouden worden of gelezen worden, aan onze harten. Opdat Zijn Naam in alles de eer mag ontvangen. 

Met hartelijke groet, 

De kerkenraad 

juli 2020 Bericht vanuit de kerkenraad:
Indeling kerkdiensten
Met ingang van zondag 5 juli mogen er meer gemeenteleden de kerkdiensten bezoeken. Wanneer we de 1,5 meterafstand aanhouden, is berekend dat ongeveer 100 gemeenteleden uitgenodigd kunnen worden. Daarbij hebben we rekening gehouden met het feit dat gezinsleden bij elkaar mogen zitten. In onderstaand schema hebben we aangegeven wanneer u welkom bent. De beginletters van uw achternaam, zoals opgenomen in de gemeentegids, zijn daarbij leidend geweest. We realiseren ons dat we de vakantieperiode ingaan, waardoor niet altijd het maximaal aantal gemeenteleden aanwezig zal zijn. Na de vakantieperiode hopen we, met in acht name van de regels die dan zullen gelden, opnieuw een overzicht te maken voor de maand september. Dat treft u dan aan in het Kerknieuws van september 2020.

 Achternamen beginnend met de letters:
Zondagmorgen 5 juli  Sc – Vi
Zondagmiddag 5 juli  Vo – Zw
Zondagmorgen 12 juli  A – Gu
Zondagmiddag 12 juliHa – He  
Zondagmorgen 19 juli  Ho – Ma
Zondagmiddag 19 juli  Me – Schi
Zondagmorgen 26 juli  Scho – Vi  
Zondagavond 26 juli  Vo – Zw
Zondagmorgen 2 augustus  A – Gu
Zondagmiddag 2 augustus  Ha – Le
Zondagmorgen 9 augustus  Li – Ro
Zondagmiddag 9 augustus  Ru – Vi
Zondagmorgen 16 augustus  Vo – Zw
Zondagmiddag 16 augustus  A – Gu  
Zondagmorgen 23 augustus  Ha – Le  
Zondagmiddag 23 augustusLi – Ro  
Zondagmorgen 30 augustus  Ru – Vi
Zondagavond 30 augustus  Vo – Zw


Indeling kerkdiensten juli en augustus

Protocol 20200610

Protocol bij Nieuwsbericht 22052020

Nieuwsbericht 16072020

Nieuwsbericht 22052020

Nieuwsbericht 03042020

Nieuwsbericht 27032020

Nieuwsbericht 21032020

Nieuwsbericht 14032020

Copyright © 2020 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement