Maatregelen Coronavirus

Op deze pagina vindt u de berichtgeving vanuit de kerkenraad.

Heeft u hulp nodig óf wilt u hulp aanbieden in verband met de maatregelen rond het Corona-virus? Kijkt u dan op de pagina van de Onderlinge Hulpgroep.

Heeft u andere vragen rondom de maatregelen, dan kunt u altijd contact opnemen met diaken J.M. Cranendonk (kerkmeester, 0180-410112), ouderling J. Voorwinden (voorzitter, 0180-417801) of ouderling J.W. Voorwinden (scriba, 0180-462386).

Ridderkerk-Slikkerveer, 3 april 2020

Beste gemeenteleden,

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbericht, waarbij we ons beperken tot informatie die te maken heeft met de maatregelen in verband met het coronavirus. De gewone informatie treft u aan in het Kerknieuws. In de achterliggende weken ontving u aan het einde van de week een mailbericht van de kerkenraad. Vanaf nu versturen we alleen een mail, als daartoe aanleiding is. Relevante informatie treft u aan op de website of in het Kerknieuws.

Liturgie kerkdiensten op website

Wij attenderen u erop dat de liturgie voor de kerkdiensten vooraf op de website geplaatst wordt. Deze wordt meestal in de loop van de zaterdag en soms ook al eerder op de website geplaatst. Ter voorbereiding op de preek kunt u dan bijvoorbeeld het Bijbelgedeelte al doorlezen.

Contact met de burgemeester

Deze week nam de burgemeester contact op met een lid van de kerkenraad om te vragen hoe het gaat met de kerkenraad en de gemeente. Aangegeven is dat we als gemeente de overheidsmaatregelen strikt wensen na te leven en dat de kerkdiensten onder meer via een livestream gevolgd kunnen worden. We zijn dankbaar dan ondanks alles de kerkdiensten in aanwezigheid van enkele kerkenraadsleden, de koster en organist toch doorgang kunnen vinden. Ook ontstaan er mooie initiatieven in de gemeente van jongeren en ouderen. De wens is uitgesproken dat het spreken van God en het zorgen voor Zijn schepping mag leiden tot bezinning, erkenning en vooral verootmoediging. De burgemeester hoopte ook dat het tot bezinning mag strekken. De kerkenraad waardeert het dat de burgemeester op deze wijze met de gemeente meeleeft.

Bediening Sacramenten

Gelet op de omstandigheden zal er de komende weken geen bediening van de Heilige Doop plaatsvinden. Naar verwachting zal ook de bediening van het Heilig Avondmaal, dat gepland staat voor zondag 17 mei 2020, uitgesteld worden. De kerkenraad volgt hiermee het advies van diverse Deputaatschappen van de Gereformeerde Gemeenten.

Passie- en paaszangavond

De jaarlijkse Passie- en paaszangavond van onze koren kan dit jaar niet doorgaan. Traditioneel gebeurde dat altijd op de zaterdagavond voor Pasen, dus stille zaterdag. Het bestuur heeft echter de opname van de uitvoering van 2017 jl. opgezocht zoals die door de kerktelefoon is opgenomen. Al is de kwaliteit niet zoals u het in de kerk hoort, het is zeker het luisteren waard. Deze uitvoering zal zaterdagavond 11 april uitgezonden worden om 19.30 uur. Het programma komt op de website te staan. De luisteraars die altijd een programma bezorgd krijgen, krijgen die nu ook thuis. Mocht u ook een papieren programma willen, bel dan uiterlijk maandag 6 april met André van ’t Hof (voorzitter van Met hart en stem). 

Financiële steun

Door de coronamaatregelen zijn ook veel bedrijven in de problemen gekomen. Inkomens van ondernemers, werknemers en ZZP-ers staan onder druk. Op de websites van o.a. de belastingdienst, RVO en kamer van koophandel staan veel tips met betrekking tot steunmaatregelen. Ook staat op de websites van UWV en Rijksoverheid veel informatie over wat u moet regelen als u werkloos wordt.

Heeft u vragen over wat u moet doen of heeft u op korte termijn financiële steun nodig, kunt u altijd uw wijkdiaken bellen. We denken graag met u mee.

Mededeling t.b.v. de brief aan de gemeente

Op initiatief van de gezamenlijke Ridderkerkse kerken en het Interkerkelijk Diaconaal Beraad is het platform www.ridderkerkhelpt.nl gelanceerd. Met dit platform willen de kerken en andere maatschappelijke organisaties hulp bieden aan mensen in Ridderkerk die hulp nodig hebben als gevolg van het coronavirus. De coördinatie van de hulpvragen en het hulpaanbod wordt door het Hulpteam corona opgepakt. Dit betekent dat mensen die inmiddels hulp hebben aangeboden ten behoeve van hulpvragen in onze gemeente, ook gevraagd kunnen worden om hulp te verlenen bij hulpvragen van mensen buiten onze gemeente. We hopen dat de hulp gezegend wordt en een goede reuk van Christus voortgebracht zal worden!

Het mailadres van het Hulpteam corona is: hulpggslikkerveer@gmail.com.

Gemeente,

We leven in de lijdensweken. Het kan zomaar zijn dat door alle zorgen rondom het coronavirus de overdenking van het lijden van de Heere Jezus op de achtergrond raakt. Graag bevelen we u ter lezing de meditatie van ds. P.D. den Haan aan, geplaatst in het laatste nummer van de Saambinder.

Voor alle data geldt: D.V.

Met hartelijke groet,

De kerkenraad


Rouwdiensten
De kerkenraad ziet rouwsamenkomsten, gelet op de omstandigheden, vooral als een familieaangelegenheid. Hier is de norm van maximaal 30 aanwezigen. Mocht het nodig zijn, dan zal in goed overleg met de familie tot nadere afspraken gekomen worden.

Pastorale en diaconale bezoeken
In principe zullen pastorale en diaconale bezoeken zoveel mogelijk telefonisch worden gedaan. In overleg met de betrokken gemeenteleden kan hiervan worden afgeweken.


Nieuwsbericht 03042020

Nieuwsbericht 27032020

Nieuwsbericht 21032020

Nieuwsbericht 14032020

Copyright © 2020 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement