Maatregelen Coronavirus

Op deze pagina vindt u de berichtgeving vanuit de kerkenraad.

Heeft u hulp nodig óf wilt u hulp aanbieden in verband met de maatregelen rond het Corona-virus? Kijkt u dan op de pagina van de Onderlinge Hulpgroep.

Heeft u andere vragen rondom de maatregelen, dan kunt u altijd contact opnemen met diaken J.M. Cranendonk (kerkmeester, 0180-410112), ouderling J. Voorwinden (voorzitter, 0180-417801) of ouderling J.W. Voorwinden (scriba, 0180-462386).

Ridderkerk-Slikkerveer, 22 mei 2020

Beste gemeenteleden,
Zoals u wellicht weet, heeft de overheid de voorwaarden waaronder kerkdiensten gehouden mogen worden, enigszins versoepeld. Per 1 juni a.s. mogen er maximaal 30 personen aanwezig zijn tijdens een kerkdienst; per 1 juli betreft het maximaal 100 personen. De kerkenraad heeft zich beraden op de vraag hoe wij hieraan nader invulling kunnen geven. Daarbij hebben wij ook de adviezen van de verschillende deputaatschappen betrokken. Het door hen opgestelde protocol is in overleg met onze kosters en de heer P. Terlouw van het hulpverleningsteam meer toegespitst op de Slikkerveerse situatie. Dit protocol treft u als bijlage bij deze nieuwsbrief aan. Wij stellen het op prijs wanneer u dit protocol zorgvuldig doorneemt. Voor enkele punten vragen wij specifiek uw aandacht, waarbij voor alle data geldt: Deo volente.

Periode 1 juni – 30 juni
Per 1 juni (Tweede Pinksterdag) mogen er 30 personen aanwezig zijn tijdens een kerkdienst. Per dienst zijn er al 5 personen aanwezig, te weten 3 ambtsdragers, de koster en de organist. Er is dan ruimte voor nog 25 personen. Als kerkenraad willen we niet de maximale grenzen opzoeken.
Vandaar dat we ruimte willen bieden voor ongeveer 20 gemeenteleden. Deze maand kan dan ook benut worden om ons voor te bereiden op de periode vanaf 1 juli. In de achterliggende periode bereikten ons diverse signalen dat het met name voor gezinnen met jonge kinderen best lastig is om thuis de preek te beluisteren. Ook andere gemeenteleden gaven aan weer erg graag de gang naar de kerk te willen maken. Juist aan hen die om wat voor reden ook het moeilijk vinden om thuis de preek te beluisteren, wil de kerkenraad de mogelijkheid bieden om één of meerdere kerkdiensten in de maand juni te bezoeken. Het gaat dan om in totaal 10 kerkdiensten, die gepland staan voor de maand juni. Om een en ander goed af te stemmen, vragen wij u wanneer u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid om u aan te melden bij diaken J.E. Simonse (simonsekerk@kliksafe.nl onder vermelding van het aantal personen). Graag uiterlijk vóór donderdag 28 mei. Diaken Simonse zal vervolgens een groepsindeling maken en met de gemeenteleden, die zich hebben opgegeven, communiceren wanneer zij welkom zijn. Omdat er slechts ongeveer 20 gemeenteleden per dienst extra aanwezig kunnen zijn, vragen wij uw begrip voor deze aanmeldprocedure. Tegelijkertijd willen wij u oproepen om niet te schromen om u aan te melden.

Periode vanaf 1 juli
Zoals het er nu uitziet, mogen de kerkdiensten vanaf 1 juli bezocht worden door maximaal 100 kerkgangers. Deze situatie is te vergelijken met de situatie van begin maart jl. We delen nu reeds mee dat degenen, die ingedeeld stonden voor de kerkdiensten van 29 maart jl. maar toen niet meer naar de kerk mochten komen, als eersten zullen uitgenodigd worden de diensten op zondag 5 juli te bezoeken. Dit betreft dan de gemeenteleden van wie de achternaam begint met de letters Sc – Vi voor de morgendienst en de letters Vo – Zw voor de middagdienst. Nadere informatie hierover volgt later.

Ophalen Bijbels vrijdagavond 29 mei
Zoals u uit het protocol kunt afleiden, willen we het aantal bewegingen tijdens de zondagse diensten zoveel mogelijk beperken. Bij het bezoeken van de kerkdienst krijgt u van de koster een plaats aangewezen. Het is dan ongewenst om de kerk door te lopen om de Bijbels van uw eigen plaats op te halen. Vandaar dat wij u de mogelijkheid bieden om op vrijdagavond 29 mei tussen 19.00 en 20.30 uur uw Bijbels op te halen in de kerk. Wanneer u de komende maanden aan de beurt bent om een kerkdienst te bezoeken, kunt u uw eigen Bijbel meenemen en na afloop van de dienst deze ook weer mee naar huis nemen.

Zingen tijdens de dienst
Er is momenteel veel onduidelijkheid of het wenselijk is om tijdens de kerkdiensten te zingen. Mogelijk kan het zingen namelijk bijdragen aan het verspreiden van het coronavirus. Alles afwegend heeft de kerkenraad besloten om vanaf 1 juni tot nadere afkondiging niet te zingen tijdens de diensten. Het orgel zal het koraal van de opgegeven psalm spelen. Thuis kunt u uiteraard wel mee blijven zingen.
Jassen en hoeden
Om het aantal bewegingen in de kerk te beperken, wordt u gevraagd uw jas mee te nemen de kerkzaal in. Ook vragen wij de dames om hun hoed reeds voor het betreden van de kerk op te zetten, zodat u direct door kunt lopen naar de kerkzaal.
Toiletgebruik
U wordt gevraagd zo min mogelijk gebruik te maken van het toilet. Mocht het toch nodig zijn, dan kunt u dit melden bij de koster, die dan zal aangeven van welke toilet u gebruik kunt maken.
Collectes
We adviseren gemeenteleden om de bedragen voor diaconie, kerk en schulddelging per maand over te maken (om de administratieve last te reduceren). Bedragen voor een speciaal doel (diaconale of extra collecte) moeten apart worden overgemaakt onder vermelding van het doel. In de komende periode zal er tijdens de kerkdiensten niet worden gecollecteerd, ook niet aan de uitgang.
Livestream
Momenteel wordt er hard gewerkt aan het verbeteren van de livestream, onder andere door de aanschaf van een nieuwe camera. Deze zal binnenkort bevestigd worden aan de galerij recht tegenover de kansel. Ook zal het geluid van de livestream worden geoptimaliseerd.

Gemeente,
De gevolgen van het coronavirus zijn groot. Enerzijds zijn we blij dat het aantal bezoekers van de kerkdiensten per 1 juni weer voorzichtig verhoogd wordt. Anderzijds zien we uit naar de periode dat we als gemeente als geheel weer mogen samenkomen. Node wordt de bediening van de Sacramenten uitgesteld. Wellicht is het mogelijk om kort na 1 juli een doopdienst te plannen. Ook kan mogelijk kort na de zomervakantie een belijdenisdienst worden gepland. De kerkenraad bezint zich hier nog op. Als gemeente leven we toe naar de Pinksterdagen. We lezen van de discipelen en de vrouwen en de broeders dat zij na de Hemelvaart van de Heere Jezus in de opperzaal waren. Daar waren zij eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken. (Handelingen 1:14). De Heere geve ons zo’n uitzien naar de Pinksterdagen. “Want Ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.” (Jes. 44:3).

Met hartelijke groet,
De kerkenraad

16 mei 2020


Rouwdiensten
De kerkenraad ziet rouwsamenkomsten, gelet op de omstandigheden, vooral als een familieaangelegenheid. Hier is de norm van maximaal 30 aanwezigen. Mocht het nodig zijn, dan zal in goed overleg met de familie tot nadere afspraken gekomen worden.

Pastorale en diaconale bezoeken
In principe zullen pastorale en diaconale bezoeken zoveel mogelijk telefonisch worden gedaan. In overleg met de betrokken gemeenteleden kan hiervan worden afgeweken.

————————————————————————-

Protocol bij Nieuwsbericht 22052020

Nieuwsbericht 22052020

Nieuwsbericht 03042020

Nieuwsbericht 27032020

Nieuwsbericht 21032020

Nieuwsbericht 14032020

Copyright © 2020 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement