Wat wij geloven

De Bijbel is het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, heeft daarom Goddelijk gezag en neemt een centrale plaats in. God is een Drieëenheid: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

God heeft alles geschapen, onderhoudt en regeert Zijn schepping.

De schepping is volmaakt en zonder zonde. Er is volmaakte harmonie tussen God en de mens Adam. God sluit met Adam een verbond (werkverbond). Bij verbreking van het verbond zal de dood volgen. Adam krijgt Eva als een geschenk van God. De mens is het pronkjuweel (topstuk) van de schepping. Satan, een gevallen engel, verleidt de mens tot ongehoorzaamheid aan God, de mens Adam verbreekt het verbond met God en overtreedt Gods gebod. De zonde en de dood; algehele disharmonie komt nu in de wereld.

Na de zondeval heeft God de mens opgezocht. Hij heeft de komst van de Heere Jezus Christus in de wereld beloofd, de enige Naam waardoor de mensen zalig moeten worden. Zalig worden betekent door het werk van Christus weer teruggebracht worden in de gunst en gemeenschap met God. Door Zijn vrijwillig lijden en sterven aan het Kruis op Golgotha als Borg, kunnen zondaren van hun zondeschuld en zondelast verlost en ware gelovigen worden.

Dit nieuwe leven wordt door de Heilige Geest in het hart en leven van een zondig mens gewerkt door wedergeboorte, geloof en bekering.

De Twaalf Artikelen van het Algemeen Ongetwijfeld Christelijk Geloof, ook wel de Apostolische Geloofsbelijdenis genoemd, verwoordt in het kort waarin een christen gelooft.    

De Drie Formulieren van Enigheid: De Heidelbergse Catechismus, De Nederlandse Geloofsbelijdenis en De Dordtse Leerregels geven een bredere uitleg.

De Heilige Wet des HEEREN (de Tien Geboden) beschermt het totale leven van de mens.

Copyright © 2023 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement