Geloofsbelijdenis

De twaalf artikelen van het ongetwijfeld Christelijk geloof

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde;

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;

Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel;

Op de derde dage wederom opgestaan van de doden;

opgevaren naar de hemel,

zittend aan de rechterhand van God de almachtige Vader;

Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof een heilige, algemene christelijke Kerk,

De gemeenschap van de heiligen;

Vergeving van de zonden;

Wederopstanding van het lichaam;

En een eeuwig leven.

Copyright © 2023 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement