Een kerkdienst

Inleidend orgelspel

Stil gebed Nadat kerkenraad en predikant zijn binnengekomen.

Votum en groet De predikant legt de zegen van God op de gemeente en groet de gemeente in naam van God.

Samenzang Openingspsalm.

Lezing De wet van God of van de Geloofsbelijdenis.

In de zondagmorgendienst is het gebruikelijk om de wet (de Tien Geboden) te lezen. Deze wet heeft God ongeveer 3500 jaar geleden gegeven aan het volk Israël en daarmee aan de mensheid.
In de tweede dienst op zondag (en eventueel bij een huwelijksbevestiging) wordt de Geloofsbelijdenis gelezen. Dit  is een samenvatting van de belangrijkste punten waarin de Christelijke gemeente gelooft. De Geloofsbelijdenis is ontstaan in de Vroegchristelijke kerk aan het begin van onze jaartelling. De teksten van de Wet en de Geloofsbelijdenis vindt u onder de volgende links:

De tien geboden

Belijdenis

Zingen Deze psalm is als antwoord op de gelezen Tien Geboden of Geloofsbelijdenis.

Schriftlezing Een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen door de dienstdoende ouderling.

Gebed De predikant bidt namens de gemeente tot God. Mogelijk worden speciale zorgen en/of vreugden van de gemeente aan de Heere God voorgedragen. Verder wordt een zegen over de kerkdienst gevraagd.

Samenzang Er worden enkele verzen van een psalm gezongen, terwijl er wordt gecollecteerd. Tijdens deze samenzang worden er in onze gemeente twee collectes gehouden. De predikant geeft bij het opgeven van de te zingen psalmverzen aan waar deze collectes voor bestemd zijn. 

Preek De predikant legt een gedeelte van het Woord van God (de Bijbel) uit in de prediking.

Samenzang De preek wordt afgewisseld met het zingen van een psalm.

Dankgebed Namens de gemeente dankt de predikant de Heere God voor de dienst.

Mededelingen

Samenzang Slotpsalm.

Zegen  De predikant legt de zegen van God op de gemeente.

Uitleidend orgelspel

Bij de uitgang is er een collecte waarvan het doel tijdens het aankondigen van de collectezang wordt genoemd.

Downloads

Voor de kinderen is er in de hal van de kerk een kerkboekje aanwezig. Zij kunnen hierin aantekeningen maken en het verloop van de dienst volgen. U kunt deze boekjes ook hier en hier vinden.

Meeluisteren via Kerkomroep

Beste gemeenteleden,

Ondervindt u de laatste tijd problemen bij het luisteren via de

kerktelefoon op uw computer of laptop? Waarschijnlijk gebruikt u dan

als internetbrowser het programma Google Chrome.

Door een update van dit programma doet de speler van de kerktelefoon

het niet (goed) meer.

Er wordt op dit moment aan een oplossing gewerkt. Maar het is nog niet

duidelijk wanneer deze gereed zal zijn.

Om toch te kunnen luisteren kunt u het beste Mozilla Firefox als

internetbrowser op uw computer/ laptop installeren. Wanneer u via deze

browser de kerkomroep opstart zal de speler wel goed werken.

Als u een smartphone of tablet heeft, kunt u ook via uw smartphone of

tablet een dienst via Kerkomroep beluisteren. Hiervoor heeft u de app

‘Kerkomroep’ nodig. Deze app moet u dan op uw smartphone of tablet

downloaden en installeren. De app kunt u vinden in de Play Store

(Android telefoon of tablet) of de App Store (Apple telefoon of

tablet).

Na het installeren kunt u de app opstarten. Onder het kopje ‘zoek een

kerk’, vervolgens bij het kopje ‘plaats’ moet u ‘Ridderkerk’ intypen.

Uit de lijst die u dan ziet, onze kerk opzoeken.

Wanneer u op deze regel klikt, verschijnt een foto van onze kerk. Klik

hierna op ’toevoegen aan mijn kerken’ (u krijgt nu als het goed is de

melding dat de kerk succesvol is toegevoegd). Hierna drukt u op ‘ok’.

Tot nader orde is er geen inlogcode nodig.

Wanneer u een dienst mee wilt luisteren of achteraf (nogmaals) wilt

beluisteren, start u de app op en drukt u op het balkje ‘mijn kerken’.

Daarna drukt u op het regeltje van onze kerk en zal er automatisch

verbinding worden gemaakt. U kunt dan live meeluisteren of een andere

dienst kiezen om te beluisteren.

Heeft u hulp nodig bij bovenstaande instellingen, probeer dan eerst

hulp te vragen via vrienden of familie.

Mocht dat niet lukken, dan kunt u in de Gemeentegids vinden, bij wie u hulp kunt vragen.


 

Copyright © 2022 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement