Een kerkdienst

Inleidend orgelspel

Stil gebed Nadat kerkenraad en predikant zijn binnengekomen.

Votum en groet De predikant legt de zegen van God op de gemeente en groet de gemeente in naam van God.

Samenzang Openingspsalm.

Lezing De wet van God of van de Geloofsbelijdenis.

In de zondagmorgendienst is het gebruikelijk om de wet (de Tien Geboden) te lezen. Deze wet heeft God ongeveer 3500 jaar geleden gegeven aan het volk Israël en daarmee aan de mensheid.
In de tweede dienst op zondag (en eventueel bij een huwelijksbevestiging) wordt de Geloofsbelijdenis gelezen. Dit  is een samenvatting van de belangrijkste punten waarin de Christelijke gemeente gelooft. De Geloofsbelijdenis is ontstaan in de Vroegchristelijke kerk aan het begin van onze jaartelling. De teksten van de Wet en de Geloofsbelijdenis vindt u onder de volgende links:

De tien geboden

Belijdenis

Zingen Deze psalm is als antwoord op de gelezen Tien Geboden of Geloofsbelijdenis.

Schriftlezing Een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen door de dienstdoende ouderling.

Gebed De predikant bidt namens de gemeente tot God. Mogelijk worden speciale zorgen en/of vreugden van de gemeente aan de Heere God voorgedragen. Verder wordt een zegen over de kerkdienst gevraagd.

Samenzang Er worden enkele verzen van een psalm gezongen, terwijl er wordt gecollecteerd. Tijdens deze samenzang worden er in onze gemeente twee collectes gehouden. De predikant geeft bij het opgeven van de te zingen psalmverzen aan waar deze collectes voor bestemd zijn. 

Preek De predikant legt een gedeelte van het Woord van God (de Bijbel) uit in de prediking.

Samenzang De preek wordt afgewisseld met het zingen van een psalm.

Dankgebed Namens de gemeente dankt de predikant de Heere God voor de dienst.

Mededelingen

Samenzang Slotpsalm.

Zegen  De predikant legt de zegen van God op de gemeente.

Uitleidend orgelspel

Bij de uitgang is er een collecte waarvan het doel tijdens het aankondigen van de collectezang wordt genoemd.

Downloads

Voor de kinderen is er in de hal van de kerk een kerkboekje aanwezig. Zij kunnen hierin aantekeningen maken en het verloop van de dienst volgen. U kunt deze boekjes ook hier en hier vinden.

 

Copyright © 2023 Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer Privacystatement